حمایت قبل از بازگشت

اداره خدمات مشاوره بازگشت در اتریش شما را در بازگشت به کشور تان کمک مینماید.

این اداره از کدام موارد مراقبت میکند؟

لطفآ به نقاط ذیل توجه نماید.

  • این اداره به شما معلومات میدهد که کدام امکانات را شما درکشورتان دارید.
  • به شما معلومات میدهد که آیا شما برای بازگشت ودر ابتدآ در آنجا حمایت دریافت میتوانید.
  • کمک درابطه تهیه اسناد به شما.
  • مراقبت از این که سفرتان پرداخته شود.
  • سازماندهی سفروریظرف کردن پروازهای تان.
  • اساسآ حمایت در فرودگاه وین شویخات درخروج شدن تان.
  • کمک در اقامت ترانزیت در صورتی لزوم وعوض کردن هواپیما.
  • برای آغاز جدید درکشور تان پول دریافت مینماید.
  • درصورتی لزوم شفاف سازی کمک های پزشکی به شما قبل، دوران و بعد از سفر.


Get Return Assistance

Contact us, we help!

Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU GmbH)

Tel.: +43 800 808 005